అల్సర్ నుంచి అనిద్ర వరకూ అనేక వ్యాధులకు శ్రీరామరక్ష ద్రాక్ష! Home Remedies & Health tips with grapes

By Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D. (Ayurveda)
Raksha Ayurvedalaya
Plot No. 13, H.No: 16-2-67/13,
Ramamurthy Nagar (CBCID Colony),
Hydernagar,
Landmark: Kukatpally Area, Metro Train Pillar No. A 663
HYDERABAD.
PIN – 500 085. Telangana State
INDIA
Contact Details:
Mobiles – 91 (0) 9246575510, 9177445454
E-mail: muralimanohar2008@gmail.com
Web site: http://www.muralimanohar.com
Timings:
9.30 a.m. to 7 p.m. Sunday 8 a.m. to 2 p.m.
Consultation by appointment only.
YOUTUBE CHANNELS
►AROGYA VAANI by Dr Murali Manohar Chirumamilla, MD | https://www.youtube.com/channel/UCAYaiqyCCM0417foXnLKVNQ
►AYURVEDA DARSHAN by Dr. Murali Manohar Chirumamilla | https://www.youtube.com/channel/UCaXiLU2mPkVQHNUGkWZmfDg
►AYURVEDIC SOLUTIONS by Dr. Murali Manohar | https://www.youtube.com/channel/UCwbMQwLvGfybx8D10opFlXw
►AYUSH TV – Dr. Murali Manohar Chirumamilla, M.D. | https://www.youtube.com/channel/UCLUrLnH8hhqXueJ3lMvdNBg
►BEAUTY & HEALTH by Dr. Murali Manohar Chirumamilla | https://www.youtube.com/channel/UC0U28T3tahmTT0aDhvj7tXg
►Dr Murali Manohar Chirumamilla, MD (Ayu) Official | https://www.youtube.com/channel/UCQKAgUEGCk8MFBzRaJq_Ivg
►FAMILY HEALTH by Dr. Murali Manohar Chirumamilla | https://www.youtube.com/channel/UCsLJpbe6xffesrbUCt2LSXg
►FOOD PHARMACY by Dr. Murali Manohar Chirumamilla | https://www.youtube.com/channel/UCUgDkXmVy2muo1qkUMDruNA
►HEALTH TIPS & HOME REMEDIES by Dr. Murali Manohar | https://www.youtube.com/channel/UCjUXs1BnguV10bCugGF0SOg
►INTIMACY & RELATIONSHIPS by Dr. Murali Manohar MD | https://www.youtube.com/channel/UCQfgSs6m7tOghHxHeoRESbQ
►LEARN TO LIVE by Dr. Murali Manohar Chirumamilla | https://www.youtube.com/channel/UCx8qFL40nUMbFpRxv5oXAzw
►MEDICINAL PLANTS by Dr Murali Manohar Chirumamilla | https://www.youtube.com/channel/UCi4y6co-G_EuGr6heZLwBlA
►NATURAL AYURVEDIC REMEDIES by Dr. Murali Manohar MD | https://www.youtube.com/channel/UCvL9IitsZThDUSM3brwUo8w
►SPIRITUAL HEALTH – Dr Murali Manohar Chirumamilla | https://www.youtube.com/channel/UCW6TF3CVu-BFCPBrEQml_Kw
►TELUGU HEALTH TV – Dr. Murali Manohar Chirumamilla | https://www.youtube.com/channel/UCanXzWzUQG-GzI3MRU69ymQ
►WOMEN’S HEALTH by Dr. Murali Manohar Chirumamilla | https://www.youtube.com/channel/UCk_f4ncLem4h8-uRjxketkg
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA
Instagram
https://www.instagram.com/muraliayurvedalaya/
Twitter

FaceBook
(1) https://www.facebook.com/DoctorMuraliManoharChirumamilla
(2) https://www.facebook.com/profile.php?id=100063773466825
LEGAL DISCLAIMER: The information provided on this video is intended for information only and is not a substitute for professional medical advice or treatment for specific medical conditions.
అల్సర్ నుంచి అనిద్ర వరకూ అనేక వ్యాధులకు శ్రీరామరక్ష ద్రాక్ష! Home Remedies & Health tips with grapes
#DrMuraliManoharChirumamilla