ముఖ పక్షవాతం సమస్యకు చికిత్సా విధానం : Ayurvedic Treatment, Herbal Remedies for Bell's Palsy[ad_1]

ముఖ పక్షవాతం సమస్యకు చికిత్సా విధానం : Ayurvedic Treatment, Herbal Remedies for Bell’s Palsy | Hindhu Dharmam

ఆచారాలను మించిన ధర్మాలు లేవని శృతి స్మృతులు, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, పురాణాలు ప్రవచిస్తున్నాయి. భారత సనాతన ధర్మాలు, ఆచారాలు అందరికీ ఆచరణీయాలనటంలో ఎలాంటి సంశయాలకు చోటువుండదు. భగవంతుడు దుష్టసంహరణార్థం స్వయంగా అవతరించినటువంటిదీ, సనాతనమైనటువంటిదీ ఈ భారతదేశం. అంటే సనాతనమైనదీ హిందూమతం. దీనిని ఎవరు స్థాపించారో; ఎప్పుడు, ఎక్కడ స్థాపించారో; దీనికి పేరు ఎవరు పెట్టారో; దీనిని ఎవరు ప్రచారం చేశారో ఎవరూ చెప్పలేరు. #హిందూధర్మం ఎన్ని ఆటుపోట్లకు గురైనా చెక్కుచెదరక, కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన మతాలలాగా కాకుండా నేటికీ నిలిచివుంది.

“Hindu Dharmam” 24/7 Spiritual Channel from the staple of Shreya Broadcasting Pvt. Ltd.

[ad_2]