കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും മാറാൻ കുറുമരുന്നു തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം |Cough Treatment Natural Remedies[ad_1]

ഈ മരുന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാത്രം മാത്രം സൂക്ഷിക്കുക
തേൻ ചേർക്കുമ്പോൾ തണുത്തിട്ടു മാത്രം ചേർക്കുക
Ingredients
Ginger-100Gms
Turmeric Powder-1/4tsp
Cinnamon powder-1/4tsp
Cloves Powder-1/2tsp
Basil-1tbsp
Lemon peel-1/4tsp
Cumin powder-1/4tsp
Pepper powder-1/2tsp
Rock Candy -handful
Dry ginger powder-1/4tsp
Honey-2tbsp
Lemon juice -2tbsp
മധുരം അധികം വേണ്ടവർക്ക് പനം കല്കണ്ടം കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം

[ad_2]